Haryana-rajasthan-mandi-rates-20-sept-2021

आदमपुर मंडी भाव                       सरसों – 7860
ग्वार  –  5629
मुंगफली बोली – 5300                   फतेहाबाद मंडी भाव                   नरमा बोली –  6200 से 6835        भटटु मंडी भाव                         कपास –  6550
नरमा – 6841 boli                     सरसों –  7836
मुंगफली  –  3000-5250           टोहाना मंडी भाव                          धान  1509 -3175 combain  सिरसा मंडी भाव                     
नरमा = 6000-6951
कपास = 6690                    ऐलनाबाद मंडी भाव
नरमा =6400/6600/7021
कपास =6100/6500
सरसो =7500/7671
चना =4500/5150
कनक =1811/1851
मुग =4500/6500
मेथी =7300
मूंगफली =5000/5500           डबवाली मंडी भाव         
नरमा – 6685
गंवार – 5400 से  5615
सरसो  -7490                              भुना मंडी भाव                            नरमा – 6710
सरदुलगढ मंडी भाव                     नरमा  – 7140
रावतसर मंडी भाव                       नरमा  – 7125
रेवाड़ी मंडी भाव
सरसो – 7700-8150                  रेवाङी मंडी भाव           
सरसो  – 7700-8150                 चीका मंडी भाव
New 1509@3011
PR-26@1735                           नोहर मंडी भाव                     तारामीरा  6250
चना –  5150 से 5191
ग्वार  – 5650
मुंग  –  5500/6500
अरण्डी –  5000 5500 5978
सरसों  – 7400से7600
मोठ –  7087                          तरावङी मंडी भाव        1509combain 2860,2950   खनौरी मंडी भाव                        धान –  1509 3125     

कृषि बाजार भाव सर्विस

लातूर: तुवर-6400/6550-100आवक- 1000
चना-5200/5350आवक-2000
मुंग- 6400/6950आवक-5000
उड़द- 6000/7150आवक-6000
सोयाबीन-6200/6271 नागपुर: तुवर-6950/7000
चना-5550/5600
दाल तुवर फटका-9400/9600
तुवर सवा-8800/9000
चना-6400/6500 जालना: तुवर- 5500/6425-75आवक-200
चना-4300/5025+25आवक-700
मूंग नयी- 4500/6500+0आवक- 600
उड़द- 4500/6250+250आवक- 500 छतरपुर: चना-4900/5050
गेहू-850/1860
जावा-1975/2000
तिली-8500/9500
सरसो-7000/7600
बाजरा-1500/1525
ज्वार-1375/1425 महोवा: तिल- 8500/9400
उड़द- 5000/6500
चना- 4800/5200
मसूर- 6800/7100
मटर- 5500/6300
जवा- 2000
गेंहू- 1775
सरसों- 7000/7800
मुंगफली -5000/5600 जोबट: गेंहू-1875
चना -4800
सोया- 6500
चावल -1700
उड़द- 5000/6000
तुअर -5800
मक्का-1650 अलीराजपुर: चना -5100
सोया-6000
कपास-6500
मक्का-1700
महुआ-6000
निम्बोली – 1700
गेंहू -1900

Leave a Comment