Haryana-rajasthan-punjab-mandi-rates-2-Oct-2021

        

किसान भाइयो नमस्कार              आदमपुर मंडी भाव                       नरमा बोली -7136                          देशी कपास – 6360
ग्वार बोली- 5644
सरसों बोली -7726                     कैथल मंडी धान             1509@3050 com.
खैर मंडी धान                             1509 – 3051 hand.
comb @ 2850 moist 20-25
नरवाना मंडी धान                        1509 -3135                                     पेहवा मंडी धान                            1509 hand 3211
धान 1509 दर 2600- 2800                                          धान सरबती 2000 -2200              धान परमल 1500 से 1600          भट्टू नरमा -7110 बोली                       कपास – 6250
बरवाला                                      सरसो- 7700                         डबवाली                                       नरमा
6700 – 7000                        अबोहर मंडी भाव
नरमा  –  6700-6900-7060
कपास – 6225-6325
हनुमानगढ़                                   नरमा – 7216                               नोहर मंडी भाव                            सरसों  – 7470
अरण्डी – 5400 5900 6040
चना – 4970
मोठ -5000 -7441
मुग – 4600 -6385
देशी कपास – 6685
मुफली -3500 -5270
नरमा -7171                        ऐलनाबाद मंडी बोली भाव
नरमा =6400/6700/7259
कपास =6000/6600
ग्वार =4100 / 5300
सरसो =7100/7611
चना =4800/4970
कनक =1811/1840
मुग =4100/6270
मूंगफली = 3500/4200/5200   संगरिया उपज मंडी समिति भाव       सरसो
उच्चतम- 7599
न्यूनतम -7496                                मूंग
उच्चतम -6500
न्यूनतम -4800                              ग्वार
उच्चतम- 5500
न्यूनतम -4310                                गेहू
उच्चतम -1820
न्यूनतम-1820                              नरमा
उच्चतम -7120
न्यूनतम -6080

Leave a Comment