Haryana-Rajasthan-Mandi-Rates-28-August-2021

किसान भाइयो नमस्कार

आदमपुर मंडी भाव पुरानी नरमा – 6950
नयी नरमा बोली – 6554
ग्वार बोली – 6700
सरसों बोली – 7201
चना बोली – 5105 बरवाला मंडी भाव नरमा – 6700 दामी फतेहाबाद मंडी भाव
नरमा बोली – 6465
भटटु मंडी भाव
सरसो –7000/7290 भुना मंडी भाव
नरमा – 6426 सिरसा मंडी भाव
सरसो -7000-7181 ऐलनाबाद मंडी भाव नरमा – 6421
चाना मंडी भाव सरसो –7249 नोहर मंडी भाव
सरसो – 6700-7140
ग्वार – 5700-6531
चना – 5000-5261 संगरिया मंडी भाव
सरसो – 7000-7190 ग्वार- 4664-5130
चना –4900-5111 जयपुर मंडी भाव
सरसों – 8075
डाउन 150

Leave a Comment