ਪੰਜਾਬ ਬੁਲੇਟਿਨ 05 ਜੂਨ 2021

ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਾਵੋੰ ਸਤ੍ਸ਼੍ਰੀਆਕਾਲ ! ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ 7 ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਖ ਵਖ ਫਲਾਂ, ਸਬਜੀਆਂ ਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ੍ਸ ਬਾਰੇ ਦਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ :

  • ਦੀਨਾਨਗਰ
  • ਭਵਾਨਿਗਢ਼
  • ਦੋਰਾਹਾ
  • ਆਦਮਪੁਰ
  • ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ
  • ਕਲਾਨੌਰ
  • ਸਰਹਿੰਦ

ਸੇਬ
ਦੀਨਾਨਗਰ 0.15 ਟਨ ₹900 ₹1000 ₹950


ਚੀਕੂ
ਭਵਾਨਿਗਢ਼ 0.3 ਟਨ ₹3200 ₹3200 ₹3200

ਅੰਗੂਰ
ਭਵਾਨਿਗਢ਼ 0.1 ਟਨ ₹6200 ₹6200 ₹6200


ਖਰਬੂਜਾ
ਦੋਰਾਹਾ 3.95 ਟਨ ₹800 ₹800 ₹800


ਅੰਬ
ਭਵਾਨਿਗਢ਼ 1.5 ਟਨ ₹3100 ₹5700 ₹4400


ਮੌਸਮੀ
ਭਵਾਨਿਗਢ਼ 0.1 ਟਨ ₹7700 ₹9700 ₹8700


ਪਪੀਤਾ
ਭਵਾਨਿਗਢ਼ 0.1 ਟਨ ₹4900 ₹5100 ₹5000


ਆੜੂ
ਭਵਾਨਿਗਢ਼ 0.2 ਟਨ ₹3000 ₹4000 ₹3500


ਅਨਾਨਾਸ
ਭਵਾਨਿਗਢ਼ 0.1 ਟਨ ₹4400 ₹4400 ₹4400


ਬੇਰ
ਭਵਾਨਿਗਢ਼ 0.1 ਟਨ ₹3600 ₹3600 ₹3600


ਅਮਰੂਦ
ਭਵਾਨਿਗਢ਼ 0.2 ਟਨ ₹6700 ₹9800 ₹8250


ਤਰਬੂਜ
ਭਵਾਨਿਗਢ਼ 0.5 ਟਨ ₹700 ₹700 ₹700


ਲਸਣ
ਆਦਮਪੁਰ 0.1 ਟਨ ₹5000 ₹6000 ₹6000


ਭਿੰਡੀ
ਆਦਮਪੁਰ 0.3 ਟਨ ₹1500 ₹2000 ₹2000
ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ 0.1 ਟਨ ₹1100 ₹1350 ₹1200
ਭਵਾਨਿਗਢ਼ 0.1 ਟਨ ₹1500 ₹1500 ₹1500
ਦੀਨਾਨਗਰ 0.1 ਟਨ ₹900 ₹1000 ₹950
ਕਲਾਨੌਰ 0.1 ਟਨ ₹900 ₹1100 ₹1000


ਕਰੇਲਾ
ਆਦਮਪੁਰ 0.3 ਟਨ ₹1000 ₹1200 ₹1200
ਭਵਾਨਿਗਢ਼ 0.2 ਟਨ ₹1000 ₹1000 ₹1000
ਦੋਰਾਹਾ 0.05 ਟਨ ₹2000 ₹2000 ₹2000


ਲੌਕੀ
ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ 0.1 ਟਨ ₹700 ₹900 ₹800
ਭਵਾਨਿਗਢ਼ 0.5 ਟਨ ₹1200 ₹1200 ₹1200

ਬੈਂਗਨ
ਆਦਮਪੁਰ 0.2 ਟਨ ₹800 ₹1000 ₹1000
ਦੀਨਾਨਗਰ 0.11 ਟਨ ₹1000 ₹1200 ₹1100
ਦੋਰਾਹਾ 0.12 ਟਨ ₹800 ₹1000 ₹825
ਕਲਾਨੌਰ 0.1 ਟਨ ₹700 ₹900 ₹800

ਪੱਤਾਗੋਭੀ
ਆਦਮਪੁਰ 0.1 ਟਨ ₹400 ₹500 ₹500

ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ
ਆਦਮਪੁਰ 0.4 ਟਨ ₹800 ₹1000 ₹1000
ਭਵਾਨਿਗਢ਼ 1 ਟਨ ₹500 ₹700 ₹600

ਗਾਜਰ
ਆਦਮਪੁਰ 0.1 ਟਨ ₹1000 ₹1200 ₹1200

ਫੂਲਗੋਭੀ
ਆਦਮਪੁਰ 0.2 ਟਨ ₹1200 ₹2000 ₹2000
ਭਵਾਨਿਗਢ਼ 0.8 ਟਨ ₹1700 ₹2000 ₹1850
ਦੀਨਾਨਗਰ 0.12 ਟਨ ₹1800 ₹2000 ₹1900

ਅਰਬੀ
ਆਦਮਪੁਰ 0.2 ਟਨ ₹2000 ₹2500 ₹2500
ਭਵਾਨਿਗਢ਼ 0.2 ਟਨ ₹2000 ₹2000 ₹2000

ਹਰਾ ਧਨਿਆ
ਆਦਮਪੁਰ 0.1 ਟਨ ₹1500 ₹2000 ₹2000

ਖੀਰੇ
ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ 0.5 ਟਨ ₹400 ₹500 ₹450
ਭਵਾਨਿਗਢ਼ 1 ਟਨ ₹600 ₹1400 ₹1000
ਦੀਨਾਨਗਰ 0.1 ਟਨ ₹900 ₹1000 ₹950

ਅਦਰਕ
ਭਵਾਨਿਗਢ਼ 0.1 ਟਨ ₹3900 ₹3900 ₹3900
ਦੀਨਾਨਗਰ 0.07 ਟਨ ₹3600 ₹4000 ₹3800
ਦੋਰਾਹਾ 0.08 ਟਨ ₹5000 ₹6000 ₹5545

ਹਰੀ ਮਿਰਚ
ਆਦਮਪੁਰ 0.6 ਟਨ ₹800 ₹1000 ₹1000
ਭਵਾਨਿਗਢ਼ 0.2 ਟਨ ₹1700 ₹2700 ₹2200
ਦੋਰਾਹਾ 0.42 ਟਨ ₹1500 ₹2000 ₹1828

ਨਿੰਬੂ
ਆਦਮਪੁਰ 0.1 ਟਨ ₹3000 ₹3500 ₹3500
ਭਵਾਨਿਗਢ਼ 0.5 ਟਨ ₹1700 ₹2700 ₹2200
ਦੋਰਾਹਾ 0.14 ਟਨ ₹4000 ₹5000 ₹4858

ਅੰਬ (ਕੱਚਾ-ਪੱਕਾ)
ਆਦਮਪੁਰ 0.1 ਟਨ ₹800 ₹1000 ₹1000

ਪਿਆਜ
ਆਦਮਪੁਰ 1.4 ਟਨ ₹1500 ₹2000 ₹2000
ਭਵਾਨਿਗਢ਼ 8.8 ਟਨ ₹1300 ₹2000 ₹1650
ਦੀਨਾਨਗਰ 0.55 ਟਨ ₹1400 ₹1500 ₹1450
ਦੋਰਾਹਾ 0.45 ਟਨ ₹1600 ₹2000 ₹1838

ਹਰੇ ਮਟਰ
ਆਦਮਪੁਰ 0.1 ਟਨ ₹4000 ₹5000 ₹5000
ਦੋਰਾਹਾ 0.14 ਟਨ ₹5000 ₹7000 ₹5545
ਸਰਹਿੰਦ 0.5 ਟਨ ₹3000 ₹3500 ₹3200

ਆਲੂ
ਆਦਮਪੁਰ 3.8 ਟਨ ₹600 ₹800 ₹800
ਭਵਾਨਿਗਢ਼ 3.3 ਟਨ ₹700 ₹800 ₹750
ਦੀਨਾਨਗਰ 0.45 ਟਨ ₹700 ₹800 ₹750
ਦੋਰਾਹਾ 1.15 ਟਨ ₹800 ₹800 ₹800
ਸਰਹਿੰਦ 3.25 ਟਨ ₹700 ₹850 ₹800

ਕੱਦੂ
ਆਦਮਪੁਰ 0.1 ਟਨ ₹500 ₹600 ₹600
ਕਲਾਨੌਰ 0.1 ਟਨ ₹400 ₹600 ₹500

ਤੋਰੀ
ਆਦਮਪੁਰ 0.2 ਟਨ ₹1000 ₹1200 ₹1200

ਟਿੰਡਾ
ਆਦਮਪੁਰ 0.3 ਟਨ ₹1500 ₹2000 ₹2000

ਟਮਾਟਰ
ਆਦਮਪੁਰ 1.3 ਟਨ ₹500 ₹600 ₹600
ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ 0.5 ਟਨ ₹500 ₹700 ₹600
ਭਵਾਨਿਗਢ਼ 0.3 ਟਨ ₹500 ₹500 ₹500
ਦੋਰਾਹਾ 0.12 ਟਨ ₹800 ₹800 ₹800

Leave a Comment